9b


Mentorer

Venus Shehab (VS): venus.shehab@utb.karlshamn.se

Jennie Mattsson (JM): jennie.mattsson@utb.karlshamn.se